Beste Relatie.

Wij krijgen op dit moment veel vragen over de aangekondigde maatregelen m.b.t. het Corona-virus.

 • Allereerst hebben wij de antwoorden ook niet.
 • Er zijn veel onduidelijkheden en de regelingen moeten nader worden uitgewerkt.
 • Wij kunnen dus slechts adviseren de media hierover te volgen.
 • Hieronder geven we een overzicht van regelingen en de vermoedelijke uitvoering daarvan.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers en bedraagt maximaal 1500 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Je hebt daarvoor je KVK-inschrijving en ID-bewijs nodig. De gemeente heeft bovendien informatie over de gezinssamenstelling nodig. Het streven is het aanmeldproces binnen 4 weken na aanmelding af te ronden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de maatregel verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden.

Kortom denkt u hier een beroep op te doen dan loopt dat via de gemeente. Wij kunnen dat NIET voor u aanvragen. Dit moet de ondernemer zelf doen.

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. De minister noemde met name bedrijven in de drink en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

Kortom berichtgeving hieromtrent afwachten.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

Wat houdt de regeling concreet in?

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

Kortom voor deze regeling dien je bij de (huis)bank te zijn. In hoeverre banken soepel omgaan met aanvragen, inkomenstoets is nog niet bekend.

Wij kunnen dit NIET voor u aanvragen. Dit moet de ondernemer zelf doen.

Uitstel betalen belasting

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Kortom dit biedt wellicht enig soelaas. Aan de andere kant zal door geen omzet de aangifte omzetbelasting sowieso laag uitvallen. En het is slechts uitstel. Het is een regeling bedoeld om liquiditeit te generen om bedrijven te laten doordraaien.

Werktijdverkorting

De regeling rondom werktijdverkorting vervalt per direct. Op basis van omzetverlies kunt u een Noodregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Deze tegemoetkoming is in het leven geroepen om personeelskosten te kunnen dekken en (vaste én flexibele) medewerkers zo doende in dienst te kunnen houden. Hiermee komt de voorgaande regeling rondom werktijdverkorting en verbruik van ww-rechten te vervallen. Aanvragen die ingediend zijn – en nog niet afgehandeld – worden omgezet. De regeling wordt nog nader uitgewerkt.

In de nieuwe regeling is dus omzetdaling leidend, daarbij wordt gerekend vanaf peildatum 1 maart.

Het is geen voorwaarde voor de NOW regeling dat medewerkers (gedeeltelijk) het werk moeten neerleggen. Dit betekent dat u uw medewerkers kunt inzetten voor ontwikkeling, achterstallige werkzaamheden, enzovoort mét behoud van financiële compensatie voor de door u gedorven en te derven omzet. Houd er hierbij wel rekening mee dat u zich dient te houden aan de door de RIVM geadviseerde richtlijnen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld alsnog te veel mensen in één ruimte samen komen.

Handig om te weten: deze nieuwe regeling neemt de noodzaak weg gewerkte uren te verantwoorden. Voor uw organisatie leidt dit mogelijk tot een verlaging van de administratieve lasten.

Omdat er veel onzekerheid heerst komen er veel vragen binnen. Maar ook wij hebben geen antwoord.

Dus willen we verzoeken om zo min mogelijk te bellen of te mailen hierover.

Wij proberen zoveel mogelijk informatie te delen zodra ons wat bekend wordt.

Met vriendelijke groet,

Willem Boorsma/ Debby Kuipers

COMPAEN administraties + belastingen

Mercurion 32A

6903 PZ  ZEVENAAR

THE NETHERLANDS

Telefoon  : ++ 31 85 3038468

KvK nr.      : 09132741

Postadres: Mercurion 32(A), 6903 PZ Zevenaar